OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. OBECNÁ   USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) se vztahují na prodej produktů prodávající, kterou je Ing. Michaela Vopelková, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku Magistrátu Města v Českých Budějovicích od 27.2.2013, se sídlem v Dolní 605, 370 06  Srubec,
Stará Pohůrka a IČ: 75418011.
1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávající a kupující(ho) (dále také „zákazník“).
1.3. Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy.
1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách www.venceodpopelky.cz. a platí pro prodej produktů prodávající.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Popis produktu a jeho konečná cena jsou  uvedeny na vybrané webové stránce prodávající. Prodávající není plátkyní DPH. Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webových stránkách.
2.2 Prodejní formulář obsahuje informace o zákazníkovi, objednávaném produktu,  konečné ceně a způsobu úhrady kupní ceny.
2.3. Smluvní vztah mezi prodávající a zákazníkem vzniká odesláním objednávky. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezena kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři.
2.4. Informace o postupu vedoucím k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost objednávku před odesláním zkontrolovat a případně opravit.
2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
2.6. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávající 5 let od jejího uzavření a nebude přístupná třetím nezúčastněným stranám.
2.7. Prodávající je povinen dodat objednaný produkt, zákazník je povinen jej zapatit.

3. CENA A JEJÍ ÚHRADA

3.1. Cena produktů je  uvedena na webových stránkách prodávající. Prodávající není plátkyní DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
3.2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby.
3.3. Cenu produktu a případné náklady spojené s jeho dodáním hradí zákazník bezhotovostně způsobem, který si vybere v prodejním formuláři.
3.4. Platba je jednorázová. 
3.5. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopna platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
3.6. Kupní cena je splatná do 14 dnů od data vystavení faktury, není-li uvedeno jinak. Závazek zákazníka uhradit cenu za produkt je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávající.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online kurzů se dodáním rozumí zaslání odkazu na zamčenou stránku webu https://www.jaknavencepronadsence.cz/ obsahující kurz a hesla k jejímu odemčení. 
4.2. V případě věnců a dalších dekorací prodávající dodává a doručuje objednané zboží poštou přes Zásilkovnu dle aktuálního sazebníku do 2 – 7 dnů od připsání platby.

5. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online kurzům jsou určeny výhradně pro  osobní potřebu zákazníka. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu k online kurzu.
5.2. Online kurzy, které prodávající na webových stránkách www.venceodpopelky.cz prodává, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření a poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno. Zákazník odpovídá prodávající za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Je-li  kupující  spotřebitelem,  má  právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského  zákoníku   právo odstoupit   od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od dodání produktu a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce.
6.2. Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení v této lhůtě, je třeba, aby nejpozději 21. den po převzetí produktu odeslal písemné odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu na email venceodpopelky@gmail.com. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.
V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online kurz, je prodávající oprávněna neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat přístup ke kurzu.
6.3. Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit, pokud dojde ze strany zákazníka k prodlení s úhradou kupní ceny více jak 10 dnů po splatnosti nebo porušení autorského práva.

7. REKLAMACE

7.1. Pokud produkt při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedla do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
7.2. Vady produktu  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávající, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.
7.3. Kontaktní email pro podání reklamace je: venceodpopelky@gmail.com. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.
7.4. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a pokud nelze vadu odstranit bez zbytečného odkladu, je možné uplatnit požadavek na dodání nového produktu bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
7.5. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající a zákazník spolu nedohodnou na delší lhůtě.
7.6. Prodávající není povinna zákazníkovi vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Neodpovídá též za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nedodržení návodu k  použití, pomalého internetového připojení kupujícího či neaktualizovaného internetového prohlížeče.

8. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

8.1. Protože mi záleží na Vaší spokojenosti s mými produkty, poskytuji Vám u online kurzů možnost ve lhůtě 30 dnů od zaslání odkazu na stránku s kurzem odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz. Vše pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený online kurz není pro Vás vhodný.
8.2. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na venceodpopelky@gmail.com s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a  nezapomeňte přiložit fakturu a uvést datum nákupu.
8.3. Peníze Vám budou vráceny do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu ke kurzu.

9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1. Vstupem do online kurzu souhlasíte s tím, že jakékoli úspěchy či neúspěchy jsou pouze ve Vašich rukách a autorka Ing. Michaela Vopelková za ně nenese žádnou odpovědnost.
9.2. Veškeré informace v online kurzech vychází pouze z vlastních zkušeností autorky. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná. Váš úspěch závisí nejen na znalostech získaných v kurzu, ale také na faktorech, které tvůrci kurzu nemohou ovlivnit, jako např. Vašich dovednostech, možnostech, schopnostech apod. Autorka kurzu nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací v tomto kurzu. 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky. Data jsou zabezpečena proti zneužití a použita k realizaci nezbytných účetních operací a komunikaci s Vámi. Více o ochraně osobních údajů se dočtete pod odkazem Ochrana osobních údajů v patičce úvodní stránky www.venceodpopelky.cz.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11. 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.8.2020. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.venceodpopelky.cz. popřípadě emailem. Prodávající má právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze bude dostupná na výše uvedených webových stránkách a bude označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 23.7.2020.